PROTECCIÓ DE DADES

T_G_10

En compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) , a continuació es desenrotlla la informació estesa (Capa2)

RESPONSABLE

Identitat: Excel·lentíssim Ajuntament d’Alfafar -CIF: P4602200J

Dir Postal: Plaça de l’ajuntament 1 – 46910 Alfafar – València

Telèfon: 963182126 Correu Electrònic: datos@alfafar.es

Delegat de Protecció de Dades: Contacte DPD: dpd@alfafar.es

FINALITAT

Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?

L’Excm. Ajuntament d’Alfafar tracta les seues dades personals a fi d’atendre i tramitar la seua sol·licitud.

CONSERVACIÓ DE DADES

Les dades personals proporcionats es conservaran mentres siguen necessaris basant-se en les regulacions sobre procediment administratiu, normativa específica de tractament o altres regulacions aplicables

LEGITIMACIÓ

Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions públiques

DESTINATARIS

No es cediran dades a tercers excepte obligació legal

DRETS

Dret a sol·licitar l’accés a les seues dades personals com interessat

Dret a sol·licitar la seua rectificació o supressió

Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament

Dret a oposar-se al tractament

Dret a la portabilitat de les dades estos drets podran ser exercits davant de l’Excm. Ajuntament d’Alfafar, remetent una sol·licitud respecte d’això, per escrit, per mitjà de carta dirigida a Plaça de l¡ajuntament 1 46910 Alfafar-València, o correu electrònic a datos@alfafar.es. En tots els casos ha de proporcionar una acreditació de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport) o la seua autorització perquè siga consultada per via telemàtica des d’este Ajuntament.